Документни Престъпления Текст Адвокат Йорданов

Кои обществени отношения се засягат и нарушават посредством документни престъпления?

С документни престъпления се нарушават отношенията свързани с реда и правната сигурност на документирането. Предмет на тези деяния са конкретни и изрични писмени изявления на определени лица, които имат пряко или косвено правно значение.

Във всеки документ се съдържат факти, обстоятелства и твърдения за съществуването или не други факти и обстоятелства. Тези други факти и обстоятелства пораждат, изменят, погасяват или установяват права, задължения или правоотношения.

Тези права и задължения са характерни както за действащото гражданско право, така и за правоотношенията свързани с административно право.

Съществена характеристика на документа е неговото правно значение за обществените отношения свързани с документирането. Ако няма правно значение при подправяне на документ или извършване на друго деяние свързано с документите не би имало вреда за тези отношения.

В резултат на това тези документни престъпления ще са несъставомерни поради липса на обществена опасност.

Документните престъпления могат да бъдат систематизирани в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения, обект на защита.

Съставяне на документи, в която се групират документни престъпления свързани с:

  • Подправка на документ.
  • Лъжливо документиране.

Други документни престъпления са свързани с  ползване на документи с невярно съдържание или на преправени документи.

Съществува и деяние свързано с унищожаване на документи.

Съществуващите документни престъпления по принцип са резултатни като резултатът се заключава в промяна на авторството в документ. Формата и видът на вина са прекият умисъл.

Законът предвижда и специална цел изразяваща се в това документът да бъде използван.

Без значение е дали подправеният документ ще бъде наистина използван.

Документни Престъпления Бюро Адвокат Йорданов

Какво е документ и какви видове документи съществуват според действащото наказателно право?

Документ е материализирано мисловно съдържание изразено с помоща на писмено-езикова форма. Според действащата правна система документите биват няколко вида:

  • Официлни са документите издадени по установен ред и форма от длъжностно лице в кръга на служебните му задължения.
  • Частният документ е съставен от недлъжностно лице лично или като представител на друго частно лице или длъжностно лице извън кръга на служебните му задължения.

Нотариалната заверка върху частен документ не го прави официален. Нотариусът удостоверява, дата, час, подпис или съдържание но не засяга изявленето на авторана документа и затова не го превръща в официален.

Създава се един комплексен документ съдържащ два документа на един материален носител. Всеки от тези два документа може да е обект на документни престъпления , а може и двата заедно.

Неистински документ е този на когото е придаден вид, че представлява писмено изявление на друго лице, различно от съставителя. Съдържанието на документа няма значение, защото е важно авторството.

Документът може да е неистински и когато има вярно съдържание и недействителен автор.

Документът има невярно съдържание, когато е налице противоречие между съдържанието и обективната воля на автора.

Официалните удостоверителни знаци неса документи по смисъла на НК.

Како е документиране и какви видове документи могат да са предмет на документни престъпления?

Това са удостоверителните документи, които установяват съществуването или не на определени събития, факти и обстоятелства, които авторът възпроизвежда в документа.

Диспозитивните документи не са обект на документни престъпления свързание с лъжливо документиране на факти и събития.  Те представляват първично изявление на автора изразяващо разпоредителни действия от различен вид:

  • Официални под формата на административни актове.
  • Частни документи, които не удостоверяват факти, събития и обстоятелства извън самото изявление.
Документни Престъпления Подпис Адвокат Йорданов

Лъжливото документиране означава, че е създаден документ, чието съдържание и описаните в него обстоятелства не отговарят на действителността.

Преправяне на съдържанието на официален документ също е част от съществуващите документни престъпления. Преправяне е налице тогава, когато в съдържанието на издаден документ се внесат промени без съгласие на издателя му.

Преправяне на документ може да се извърши по няколко начина.

  • Чрез добавяне на нещо в съдържанието на документа
  • Когато се заличи част от съдържанието на документа
  • Посредством замяна на някаква част от съдържанието на документа с друга.

В тази хипотеза подписът на издателя остава действителен, което означава че издателят не се подменя. В случай че и той бъде подменен ще е налице съставяне на неистински документ.

На самият издател обаче се приписва документът и в неговата преправена част. Това означава, че на документа се придава вид, че и преправената част кореспондира с воля на издателя, а не на преправилия го деец.

Това означава, че при формите на изпълнително деяние се преиначава авторството.

В този смисъл преправянето на документ е едно от многото документни престъпления свързани със съставянето на неистински документ.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu