Застрахователен Договор Подписване Адвокат Йорданов

Какви са характеристиките на един договор за застраховка и как се сключва?

С договор за застраховка застрахователят срещу плащане на съответната премия от застрахования се задължава да поеме определен риск.

При настъпване на застрахователното събитие застрахователя има задължението да заплати на застрахования или трето ползващо лице застрахователно обезщетение.

Като всеки договор застрахователния договор е изграден от представлява правата и задълженията на страните по него.

Той се характеризира с това, че е двустранен, възмезден, консесуален, формален, алеаторен. Писмената форма е изискване за действителността на договора и може да бъде под формата на застрахователна полица или друг писмен акт.

Договор за застраховка е с продължително действие, защото застрахователят обезпечава закрилата не еднократно, а за известен период, наречен застрахователен срок.

Правоотношението по един договор за застраховка започва по инициатива на застрахования. Той прави искане за сключване на такъв договор, независимо че условията на договора да са изготвени типово от застрахователя.

В някои предвидени от закона случаи застрахователен договор се сключва задължително, което е изключение от принципа за доброволност на застраховането.

Застрахователния договор се състои от 3 части:

 • Предложение от застрахователя, който посочва определени въпроси по имуществено или неимуществен предмет на застраховката.
 • Общи условия предварително изготвени от застрахователя, които се предоставят на субекта още преди сключване на договора за застраховка.
 • Застрахователната полица с характерни реквизити.

Може ли съдържанието на договор за застраховка да бъде изменяно едностранно?

Според действащото застрахователно право, договора за застраховка е с продължителното действие, затова съдържанието му може да бъде изменяно и едностранно.

Такава промяна може да стане в определени случаи:

 • при промяна устава на застрахователната компания
 • в случай когато застрахованата вещ бъде прехвърлена, по силата на административен акт
 • с едностранно волеизявление на застрахователя.

За да се сключи застрахователен договор е необходимо да има интерес от този договор.

Застрахователен Договор Поправка Адвокат Йорданов

Застрахователния интерес е основно изискване за сключването на договора, защото застрахованият трябва да има пряка връзка с обекта на застраховане.

Отсъствието на застрахователен интерес означава, че нанесената му вреда няма за последица претърпяването на финансова загуба или друга вреда на застрахования.

Липсата на застрахователен интерес означава, че застрахователят няма гаранция, че застрахованият ще запази застрахованото имущество от загуба или друга вреда.

Какви са предпоставките за възникването на застрахователния интерес при договор за застраховка?

Предпоставка за наличието на такъв застрахователен интерес е потенциална опасност за живота на даден индивид. Всеки човек има застрахователен интерес по отношение на собствения си живот и живота на тези, чието съществуване е зависи от него.

В този случай застрахователния интерес е необходимо да съществува само по време на сключването на застраховката и не подлежи на доказване. интерес от смъртта или загубата на трудоспособност. Всеки човек има право на живот и интерес да е жив и телесно здрав.

Друга предпоставка е настъпване на финансова вреда, по отношение на имущество на което застрахованият е собственик или отговорен за него.

Не може да се сключва договор за застраховка при отсъствие на застрахователен интерес.

Затова при сключване на договор за застраховка застрахованият трябва да докаже, а застрахователя да установи наличието на застрахователен интерес.

Застрахователният интерес е необходимо да е налице както при сключването на договора, така и по време на настъпването на застрахователния случай.

Кои са страните по един договор за застраховка?

Както двустранен договор и при договорът за застраховка страните са застрахованият и застрахователят, който е търговец, защото този договоре търговска сделка.

Съществуват обаче хипотези при които застраховането се извършва в полза на трето лице, което да получи сумата по обезщетението.

 • Обикновено това се случва при личното застраховане, когато работодател сключват договори за застраховка върху живота и трудоспособността на работници и служители.
 • Когато има прехвърляне на собственост върху застраховано имущество и новият собственик става страна встъпвайки в застрахователното правоотношение.
Застрахователен Договор Куче Адвокат Йорданов
 • В случаите на застраховка „Гражданска отговорност”, когато при настъпване на застрахователното събитие се ползват трети увредени лица.
 • При застраховане на живота на родител, на дете или съпруг, в случай на застрахователно събитие обезщетението се получава от трето лице.

Какво отличава застрахователния договор от другите договори?

Това е задължението на една от страните по договор за застраховка – застрахователя да представи предварителна информация на застрахования за определени обстоятелства. Тези обстоятелства са задължителни реквизити, които трябва да са упоменати в договора и по тях да е постигнато съгласие.

 • Покритите и изключени рискове
 • Възможностите за изменение на договора съобразно общите условия
 • Начина на определяне на застрахователните премии и сроковете на плащането им, както и последиците от неплащането им
 • Срока за плащане на обезщетение по настъпило застрахователно събитие и последиците
 • Данъците и таксите във връзка с договора
 • Условия за едностранно прекратяване на договора
 • Общите условия по застраховането…

Друга разлика е, че застрахователят е търговец и неможе да осъществява друга търговска дейност дори охранителна и подлежи на лицензиране.

Особеност на застрахователния договор е наличието на застрахователно обезпечение – задължение за плащане на обезщетение при настъпване на съответното застрахователно събитие.

Какво е застрахователен риск?

Рискът също е една от характерните особености на този договор – това е опасност от  накърняване на застраховано имущество или интерес. Рискът е винаги бъдещо несигурно събитие, което има абсолютен или относителен характер, без да е повлияно от волята на застрахования.

Застрахованият също има задължение да предостави на застрахователя определена информация за обстоятелства за естеството на риска преди сключването на договора.

Същото важи и за обстоятелства свързани с настъпване на застрахователно събитие и ново настъпили такива от съществено значение.

Освен това застрахованият не трябва да предизвиква съзнателно настъпване на застрахователно събитие и да увеличава риска от настъпването на такова. Ако стори това то той по този начин освобождава застрахователя от задължението да плати.

Друга отлика на този договор е наличието на застрахователна премия, която е основополагащ факт за пораждане на действието на договора.  Самата премия покрива част от риска или представлява личен резерв или е надбавка покриваща разноските по управление и печалбата на търговеца.

Застрахователен Договор Злополука Адвокат Йорданов

Размерът на премията се определя от специално лица, които анализират размера на риска – големият риск води до по-голям размер на премията. Самата премия се регулира от правилата на паричните задължения и неплащането и води до последиците характерни и за останалите договори.

Дължимото застрахователна сума при застрахователния договор е с различно значение при имуществените и лични застраховки което отличава този договор от останалите.

При личните застраховки към момента на сключване на договора застрахователната сума е определена по размер и няма характер на обезщетение. Тази застрахователна сума е предмет на задължение на застрахователя към застрахования.

При имуществените застраховки тази сума представлява стойност върху която е застрахована веща според пазарната и стойност и е горната граница на застрахователното обезщетение.

Какво представлява едно застрахователно събитие и какви са задължения на застрахования?

Застрахователно събитие представлява момента на настъпване на вреда за застрахования, от който за него възниква правото да получи обезщетение по застрахователния договор.

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение. Самото обезщетение е в размер на действително претърпените вреди към деня на настъпване на събитието.

Размерът на застрахователното обезщетение по принцип не може да се определи в момента на сключването на договор за застраховка. Към този момент се определя максималния размер на такова обезщетение, а конкретния се определи при настъпването на застрахователното събитие.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен вземе всички необходими мерки за ограничаване размера на вредите.

Той трябва да уведоми застрахователя и да му осигури досъп до застрахованото имущество.

Друго негово задължение е да запази увреденото имущество след настъпване на застрахователното събитие в непроменен вид за оглед от застрахователя.

Освен това той трябва да съобщи на застрахователя всички сведения и обстоятелства, свързани със застрахователното събитие и да пази доказателствата.

Застрахователен Договор Поправка Адвокат Йорданов

Какви са задълженията на застрахователя по договор за застраховка?

Когато настъпи покрито от договора застрахователно събитие за застрахователя възниква задължение,  да заплати на застрахования уговореното застрахователно обезщетение. Размерът на обезщетението трябва да бъде равен на размера на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие.

За да възникне задължение за плащане вредите подлежат на доказване като тежестта за това е  на застрахования.

Размерът на обезщетението не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на застрахованото имущество. Тази  стойност дава възможност вместо застрахованото имущество да се купи друго със същото качество или да се възстанови повреденото в същия вид. Към размера на тази стойност се числят и разходите за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.

Например ако застрахованият по застраховка „каско на мпс“ представи доказателства за причинени в резултат на застрахователно събитие вреди на веща и за извършен в специализиран сервиз ремонт за тяхното поправяне, застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Средствата които застрахователят трябва да заплати трябва да съответстват на уговорената застрахователна сума и да отразяват реалната възстановителна стойност.

Какъв е срокът след изтичането на който един договор за застраховка се погасява по давност?

Погасяването на този договор за застраховка в едно с правата и задълженията по него се подчинява на специална 3 годишна давност. Изключение от това прави само застраховката по „Гражданска отговорност“ където се използва общата 5 годишна давност.

Давността тече от момента на настъпване на застрахователното събитие като целта е по-бързото установяване на безспорност и стабилност в отношенията.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu