Доброволна Делба Ниви Адвокат Йорданов

Регулира ли доброволната делба отношенията между наследниците на починал наследодател по отношение на открито наследство?

Всяка доброволна делба е способ за прекратяване на съсобственост, като начинът на възникване на съсобствеността и е без значение.  Доброволната делба ликвидира съсобствеността, превръщайки я изключителна собственост за всеки един от сънаследниците (съсобствениците).

За разлика от съдебната делба в този случай прекратяването на съсобствеността става посредством постигането на споразумение между всички наследници (съделители). Налице е съвпадение във волите на всеки един от тях по отношение начина на разпределяне на наследството (съсобственото имущество).

Съсобствеността като правен институт не възниква единствено при откриване на наследство, а може да бъде породена от различни юридически факти каквито са:

  • правна сделка,
  • наследствено правоприемство,
  • прекратена съпружеска имуществена общност,
  • изтекла придобивна давност при съвместно владеене на определена вещ.

Какво всъщност е доброволна делба?

Това е един договор, за който законът предвижда определена писмена форма като условие за действителност. Това условие е императивно когато се извършва доброволна делба на вещи и недвижими имоти над определена стойност.

Друго условие необходимо,за да произведе договорът своето действие освен писмената форма е нотариална заверка на подписите на страните по него. Следователно договорът за доброволна делба е възмезден и обвързва страните с права и задължения под формата на насрещни имуществени престации.

Законът дава възможност всеки от наследниците да прецени какъв е най-приемливия начин да получи своя дял от наследствената маса. В този случай наследникът има две възможности, да получи дела в натура когато това е обективно възможно или в пари.

Когато изборът падне върху натуралната престация, при извършването на доброволна делба съделителят  получава реален дял веща или обособен имот от общото имущество.

Основен принцип при доброволната делба е правото на съделител да получи имуществена престация от останалите съделители когато дяловете са неравностойни. В практиката тази престация представлява парична компенсация по отношение на съделителя с по-малък дял от останалите в имуществената маса.

Доброволна Делба Размяна Адвокат Йорданов

Кой вещи могат да бъдат предметът на доброволна делба?

Това са всички движими или недвижими вещи в режим на съсобственост, независимо от начина или способа, по който са били придобити.

Ограничените вещни права също могат да са предмет на доброволна делба са ограничените вещни права каквото е например вещно право на строеж.

Същото важи и при наследяване на предприятието на едноличния търговец като в този случай предприятието се възлага в дял на един.

Предмет на доброволна делба може да бъде дори дружествен дял в дружество с ограничена отговорност при смърт на съдружник. Изключение от правилото е когато съдружниците с дружествения договор изрично са изключили такава възможност.

Друга особеност на доброволната делба е при трансформиране на съпружеската имуществена общност в реална съсобственост. Правопораждащ факт в случая се явява прекратяването на брака чрез развод по вина или развод по взаимно съгласие.

Вещи и права върху вещи включени в СИО принадлежат общо на двамата съпрузи, защото липсват обособени дялове до развода им. Поради тази причина сключването на договор за доброволна делба между съпрузи докато са в брак е недопустим.

Договор за доброволна делба на авторско право върху произведение винаги е недействителен, поради това че има невъзможен предмет. Невъзможността произтича от това, че авторските права са неделими. Дори

произведението да е създадено от два или повече автора, правото върху него принадлежи общо на авторите.

Може ли да се извърши доброволна делба между държавата или общината и физическо лице?

Сключването на такъв договор по отношение на недвижим имот в режим н съсобственост е допустимо при наличие на определени предпоставки. Необходимо е осъществяването на определена процедура регламентирана в закона в следствие на която делбата да приключва с определен писмен акт.

Доброволна делба може да се извърши и по отношение на недвижими имоти съсобствени между община и физически или юридически лица. В този случай решението за прекратяване на съсобствеността се взема от общинският съвет по искане на заинтересованите лица.

Доброволна Делба Ограждение Адвокат Йорданов

В самото решение за извършване на доброволна делба, се фиксират параметрите на договора като страна по това споразумение се конституира кметът. В това си качество той издава заповед и сключва договор за доброволна делба с останалите съсобственици.

Какви са разновидностите на доброволната делба?

Разликите при извършване на доброволна делба се състоят  в начина по който се извършва прекратяването на съсобствеността със споразумение. Възможни са няколко варианта за разпределяне на общата имуществена маса.

Когато отношенията между съделителите не предполагат възникне спор или взаимни отстъпки, договора за доброволна делба е предпочитан способ. В тази хипотеза от общата имуществена маса могат да се обособят реални равностойни дялове за всеки един от съделителите.

Когато от имуществената маса немогат да се обособят такива дялове или е неподеляема отношенията между съделителите могат да се уредят със спогодба. Това по принциип е един двустранен възмезден договор, представляващ неформално споразумение между правни субекти. Когато обаче се прилага при доброволната делба е налице изискване за писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Спогодба се сключва в рамките на едно висящо дело и съдържанието се удостоверява в съдебения протокол. Протоколът се подписва от страните, от председателя и секретаря на съда и се изготвя определение от съда.

И двата способа за прекратяване на съсобствеността имат вещноправно действие по отношение на имуществото и трансформацията му в изключителна собственост. Освен това договорът за доброволна делба по отношение на недвижимите имоти подлежи на вписване.

Кои са страни по договора за доброволна делба?

Страни по договора за доброволна делба са  физически и/или юридически лица, между които е налице съсобственост по отношение на определено имущество.

За да бъде страна по договора физическото лице трябва да е дееспособно, което означава, да е пълнолетно и да не е поставено под запрещение. Ако тези предпоставки не са налице те се представляват от техните законни представители. В тази хипотеза е необходимо разрешение от компетентния съд за извършването на делбата.

Доброволната делба може да бъде нищожна, в случай че при нейното извършване бъде изключен някой от съсобствениците.

Доброволна Делба Двойка Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu