Длъжностно Присвояване Биткойн Адвокат Йорданов

Какво е особеното при престъплението длъжностно присвояване, които го отличава от обсебването?

При деянието длъжностно присвояване субект на престъплението може да е само длъжностно лице по смисъла на закона. Всички служители могат да бъдат длъжностни лица независимо от административните им функции.

Изключение са лицата с функции по материално изпълнение. Това е дейност която не е непосредствено свързана със служебните функции възложени от работодателя по съответен ред.

Такива лица могат да са субекти на длъжностно престъпление само ако изрично им се възложат такива функции. Не са длъжностни лица тези които нямат функции по разпореждане и пазене на имущество.

Престъплението се явява довършено когато длъжностното лице противозаконно се разпореди с веща поверена му в това качество като със собствена. Всъщност това имуществото му у поверено да го управлява и пази.

Хипотезата на длъжностно присвояване е съставомерна и при ползване на документи с невярно съдържание при получаване на недължими суми. В случая разликата деянието документна измама е в това в чия фактическа власт е предмета на престъпление.

В първия случай предметът е във фактическата власт на длъжностното лице. Той му е поверен в това качество, за да го управлява и пази и е налице длъжностно присвояване.

Съвсем друг е случая когато предметът на престъпление не е във владение на длъжностното лице. Тогава той се получава от извършителя чрез измама посредством ползване документ с невярно съдържание е налице документна измама.

Предвижда ли закона квалифицирани състави на деянието длъжностно присвояване и какви?

Действащото наказателно право предвижда квалифициращ признак на това престъпление. Такъв е налице когато за улесняването на деянието е извършено друго престъпление. Такова е необходимо, за да се създават условия за осъществяване на длъжностно присвояване.

Необходимо е обаче между прикриващото престъпление  и длъжностното присвояване да има връзка. Налице са няколко особености за съставомерност на тази хипотеза:

  • Прикриващото престъпление трябва да улеснява длъжностното присвояване.
Длъжностно Присвояване Чеклист Адвокат Йорданов
  • Да е извършено преди него или едновременно
  • Да не е извършено след довършване на деянието длъжностно присвояване

Когато прикриващото престъпление е по-тежко наказуемо е налице реална съвкупност между длъжностното присвояване и прикриващото деяние.

Прикриващото деяние може да се извърши и от друго лице, което не е длъжностно по смисъла на закона.

Предварителния сговор между длъжностно лице и малолетно или невменяемо такова води до деяние по осъществяване на по-тежко наказуем състав на престъплението.

Законът предвижда и възможност за съизвършителство в хипотезата на квалифицирания състав на длъжностно присвояване. Това е възможно когато предметът н престъплението е възложен за управление и пазене на две длъжностни лица едновременно.

Ако в деянието участват и други лица, които не са длъжностни те не са съизвършители а са помагачи или подбудители.

Подбудителите и помагачите не носят отговорност за длъжностно присвояване ако липсва знанието, че се върши длъжностно престъпление.

Кога се прилага хипотезата за по-леко наказуемо престъпление?​

За да се приложи тази хипотеза предметът на престъпление трябва да се възстанови на пострадалия или да се замести. Това трябва да се случи  най-късно до края на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

В случай че този срок не се спази, то тогава не се прилага тази хипотеза, а извършеното възстановяване има значение за размера на наказанието.

Предмет на доказване не е за какво е използвано имуществото предмет на чл. 201 НК а размера и начина на присвояването.

Трябва да се докажат разпоредителните действия на дееца извършени в свой или чужд интерес защото наказателната отговорност не се носи по предположение.

Длъжностно Присвояване Скоба Адвокат Йорданов

По какъв начин длъжностното лице се разпорежда с присвоените вещи?

След като присвои вещите предмет на престъплението длъжностното лице се разпорежда с тях в свой или чужд интерес. Намерението му в случая е  да не връща тези вещи или да ги възстанови, а да ги свои за себе си.

Хипотезата на длъжностно присвояване е налице и когато длъжностното лице даде имуществото под формата на заем на друго лице. Това негово действие макар и правомерно на пръв поглед всъщност прикрива присвояването на това имущество.

За предмета на доказване е характерно, че се установи размера на касовата или стокова липса. В хора на разследването не събират доказателства как е усвоено отнетото имущество или за какво е използвано.

Когато при разпореждане с повереното имущество длъжностното лице, създаде и ползва неистински документи е налице длъжностно присвояване не документна измама.

Разликата е в момента на съставянето на документа с невярно съдържание. При документната измама съставянето е преди разпореждането с имуществото. Освен това облагодетелстван в случая може да бъде само физическо лице

При длъжностното присвояване документът с невярна съдържание се съставя след акта на разпореждане от страна на длъжностното лице.

Какво се случва ако длъжностното лице загуби това си качество след престъплението?

В тази хипотеза деецът отново носи отговорност за прстъпление длъжностно, а не за друго. Причината е, че не е изпълнил задължението си да върне вещи, които са му били връчени в това качество.

Важен в случая е  момента на връчването, а не момента на присвояването.

Акта на освобождаване от качеството длъжностно лице не е относим към задължението за връщане. Качеството е запазено по отношение на вещите предмет на престъплението.

Длъжностно Присвояване Безработен Адвокат Йорданов

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu