Акт За Узаконяване На Строеж План Адвокат Йорданов

Какво представлява акт за узаконяване на строеж?

Акт за узаконяване на строеж дава възможност на собственика на имота или на други заинтересовани лица следните възможности:

 • Да докаже пред съответния административен орган и пред трети лица, че строежът е законно построен
 • Може да поиска разрешение за продължаване на строителството в случаите когато:
  • Незаконният строеж не е окончателно завършен
  • Налице е издаден акт за узаконяване за извършената част
  • Има разрешение за строеж за неизвършените строително-монтажни работи
 • Да не се премахне строежа по реда на действащото административно право
 • Може да поиска въвеждане на узаконения строеж в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за ползване
 • Издаване на разрешение за нов строеж в недвижимия имот, в който съществува узаконеният строеж и други.

Узаконяване на строеж се извършва по определени правила, когато на узаконяване подлежи строеж или част от него извършен:

 • В несъответствие с предвижданията на действащия ПУП
 • Строежът е без одобрени строителни книжа или без разрешение за строеж
 • Налице са съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект
 • Строителството е извършено със:
  • Строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите
  • В нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи,
 • При наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт за разрешаване на строителство по специален закон
 • В нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита

Кой орган е компетентен да издаде акт за узаконяване на строеж?

Органа компетентен да узакони един незаконен строеж е този който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж. Такива могат да бъдат:

 • Главният архитект на общината по местонахождение на недвижимия имот
 • Областният управител за строежи с обхват и значение за повече от една община или за обекти с регионално значение
 • Министърът на регионалното развитие за обекти със:
  • Обхват повече от една област
  • Национално значение
Акт За Узаконяване На Строеж Среща Адвокат Йорданов
 • Министърът на отбраната, на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ за специалните обекти

Самото производство по узаконяване започва по заявление на собственика на незаконния строеж който може да бъде:

 • Собственикът на недвижимия имот
 • Лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот
 • Лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон

Какви са изискванията при акт за узаконяване на строеж?

Такъв акт се издава единствено за обект, който притежава характеристиките на строеж по смисъла закона за устройство на територията. Не представляват строежи:

 • Преместваемите увеселителни обекти
 • Обекти за търговски и други обслужващи дейности, които подлежат на преместване
 • Други елементи на градското обзавеждане
 • Рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Условие за узаконен незаконен строеж е, той да е бил допустим в следните хипотези:

 • По разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен
 • Да е допустим по сега действащите разпоредби.

Поради това не подлежат на узаконяване строежи или части от строежи в защитени територии, извършени:

 • Без учредяване право на строеж
 • При съществени отклонения от съгласуваните инвестиционни проекти
 • В нарушение на Закона за защитените територии или на специалните нормативни актове

Тази процедура е относима само за незаконни строежи, завършени до 26 юли 2003 г.

Какви документи е необходимо да представи заявителя пред компетентния орган?

На първо място заинтересованото лице трябва да подаде заявление за издаване на такъв акт.

Освен това органът по узаконяването, след констатиране на незаконното строителство, изисква следните документи:

 • За собственост или и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на инвестиционния проект
 • Виза за проектиране когато е предвидена в закона
 • Инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени в наредба
 • Влезли в сила административни актове, когато са необходимо условие за разрешаване на строителството
 • Оценка за съответствието на изготвените инвестиционни проекти
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение
Акт За Узаконяване На Строеж Тефтер Адвокат Йорданов

Към заявлението се прилагат и:

 • Разрешение за строеж ако има такова
 • Документи за платени такси и наложени глоби.

Административното производство започва с подаване на заявление в спок предвиден н закона, който е преклузивен. След  26 януари 2004 г., заявления за узаконяване на незаконни строежи не се приемат. От този момент строежите несъответстващи на действащите изисквания за проектиране и строителство подлежат на премахване.

След подаване на заявлението за узаконяване органът в законоустановен срок съставя констативен акт за установяване на незаконно строителство. На основание този протокол компетентният орган по издаване на акта за узаконяване орган изисква необходимите документи.

По окомплектованата преписка се извършва проверка от главния архитект по допустимост на това строежа да бъде узаконен.

В случай, че заявителят не е представил необходимите за узаконяването документи в определения му срок документи органътпостановява  мотивиран отказ. Отказът подлежи на съобщаване на заинтересуваните лица и ДНСК за премахване на строежа.

Какви действия се извършват преди издаване на акт за узаконяване на строеж?

Необходимо е да се извършат следните действия:

 • Одобряване на инвестиционния проект
 • Привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, ако това е необходимо
 • Заплащане на дължимите глоби и такси

Строежите се узаконяват по искане на следните лица:

 • На собственика на земята,
 • Лицето, на което е учредено право на строеж
 • Този който има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

Когато строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на действащото вещно право.

Незаконно реализирани строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост подлежат на узаконяване. В тази хипотеза актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици.

В случая собствениците в етажната собственост не трябва да са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. Ако е налице възражение споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.

Съгласуваните инвестиционни проекти, са неразделна част от акта за узаконяване. Затова по отношение на незавършените части на строежа се съгласува и одобрява инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж.

Акт за узаконяване или отказът се връчва на заявителя или се съобщава по ред предвиден в закона на заинтересуваните лица.

РДВСК също се уведомяват за издадения акт за узаконяване в в законоустановен срок от издаването му.

В процедурата по узаконяване се установяват приложимите нормативни разпоредби, действали по времето на извършване на незаконния строеж. Допустими са всички доказателствени средства включително и декларации.

Акт За Узаконяване На Строеж Бюро Адвокат Йорданов

Подлежи ли един акт за узаконяване на строеж на обжалване?

Този административен акт или отказът на органа да издаде такъв подлежат на обжалване относно неговата законосъобразност по административен ред. Компетентен да се произнесе по жалбата е по горестоящия орган на този постановил акта.

Срокът за произнасяне по подадените жалби е законоустановен за органа и тече от момента на подаването на жалбата.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu