Административно Право Съд Адвокат Йорданов

Какъв е обхвата на действащото административно право и какви обществени отношения регулира?

Действащото административно право е система от норми, регулираща правоотношенията възникнали между субектите на тези норми. Тези правоотношения съществено се различават от тези характерни за действащото гражданско право, защото възникват по повод на дейността на държавните органи.

Възникващите в нашето административно право отношения могат да бъдат вертикални или хоризонтални.

Характерно за вертикалните правоотношения е, че се развиват между субекти които се намират в йерархична служебна зависимост едни спрямо други.

Хоризонталните отношения се развиват между субекти, които са равнопоставени помежду си. При тях липсва подчиненост и отношенията между тях не са обременени с друга йерархическа или служебна зависимост.

Действащото административното право регулира отношения свързани с осъществяване на изпълнителната дейност, а норми представляват общо правило за поведение.

Самите административни норми притежават същите елементи, както и останалите правни норми

Нормите на действащото административно право регулират възникналите правоотношения по начин, че конкретизират съответната норма, по отношение на страните на правоотношението.

Самият правопораждащ факт е посочен изрично нормата, което определя характера на административното правоотношение като такова на власт и подчинение. С правопораждащия факт се създават права и задължения за субектите на това административно право.

Събитие, което води до възникване на административни правоотношения е примерно наличието на незаконен строеж.

Какво е характерно за субектите на административното право?

Това са специфични субекти, защото те стават такива посредством наличие на възникнало административно правоотношение. Така действащото административно право ги обособява в три групи:

 • Граждани
 • Оганизации на граждани
 • Държавни органи

Като условие за да е налице субект на административното право, законът изисква съответното лице или организация да притежава административна правосубектност.

Административно Право Площад Адвокат Йорданов

Тази правосубектност има две проявления:

 • Административна правоспособност
 • Дееспособност или административен статут

Административна правоспособност е налице, когато субектът е носител на права и задължения в областта на административното право. Това означава, че физическите лица посредством своите волеизявления да предизвикват промени в държавното управление.

Административният статут е система от права и задължения, които са регулирани от административното право и се отнасят до лица намиращи се на територията на страната. В определени случаи лицата притежаващи такъв статут могат да бъдат и в чужбина.

Този статут обхваща определени елементи:

 • Гражданството
 • Адресна регистрация
 • Имената на българските граждани
 • Гражданската регистрация в регистрите за населението

Отношенията в тази насока се регулират действащото административно право като се имат предвид определени особености.

Каква е правоспособността и статута на чужденците и гражданите на ЕС?

Административното право регламентира правила по отношение на чужденците, които се намират на територията на страната. Те могат да бъдат постоянно или временно пребиваващи, или преминаващи.

За гражданите на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария са налице права като на българските граждани.

За останалите чуждестранни граждани съществуват правила за пребиваване и пътуване на територията на страната. Налице са и ограничения при постъпването на работа.

Изключение от това са определени категории чужденци, ползващи се с особен статут. Това са дипломати и представители на международни организации.

Какво е характерно за статута на организациите на граждани?

Тези организациите са израз на правото на сдружаване предвидено в Конституцията, които имат за цел задоволяване на различни интереси на гражданите. Самите организации се разделят на две големи групи:

 • Със стопанска цел
 • С нестопанска цел

Тези, които са със стопанска цел могат да реализират печалба от дейността си. Сдруженията с нестопанска цел служат за задоволяване на духовни интелектуални и други интереси на своите членове и симпатизанти.

Административно Право Коридор Адвокат Йорданов

За тях са налични няколко характерни особености:

 • Те имат доброволен характер
 • Органите им на управление се определят от тях самите и съществуват независимо от държавата

Поради тази причина за някои от тези организации съществуват специални изисквания за тяхното учредяване. Такива специални изисквания са налице за политическите партии и профсъюзните организации.

Какво представлява държавната администрация?

Според нашето административно право държавната администрация е апарат за извършване на определена властническа дейност. Тази дейност винаги е правно регламентирана в закона и се упражнява в държавните учреждения.

Самото държавно учреждение е организирана от държавата структура от персонални и имуществени елементи, ръководена от съответен субект. Тази структура се учредява съгласно закона, за да извършва дейност, свързана с властническите правомощия на държавата.

В състава на държавното учреждение влизат всички лица, които заемат щатна длъжност в тази структура.

Държавната администрация има функцията да осъществява държавното управление, посредством властническа дейност. Тази дейност на администрацията е резултат от действията на участващите в държавното управление правни субекти.

Тази властническа дейност се проявява посредством издаваните от администрацията административни актове, които са два основни вида:

 • Актове съдържащи властническо волеизявление, насочено към предизвикване на правни последици и промени, свързани с дейността на администрацията
 • Договори изградени на основата на насрещни волеизявления на равнопоставени правни субекти, насочени към предизвикване на определен резултат

Как действа държавната администрация?

Сегашното административно право предвижда държавната администрация да действа в условия на оперативна самостоятелност или обвързана компетентност.

В хипотезата на оперативна самостоятелност на административния орган е дадена възможност да избира какво решение да вземе. Изборът на решение е  в установени от закона предели, които ако бъдат нарушени от органа водят до съответните последици.

Правната норма очертава една рамка на действие, върху която държавния орган може са преценява дали да вземе едно или друго решение.

Във втората хипотеза на обвързана компетентност администрацията няма право на избор. В този случай решението на администрацията трябва да е в съответствие с предвидените в нормата хипотези. Решението трябва да е каквото нормата предвижда като единствено законосъобразно.

В правната норма е определено какво решение да вземе органът, кога да го вземе и по какъв начин да го изрази. Административния орган неможе да преценява а само изпълнява задълженията си посредством издаване на административен акт.

Административно Право Документ Адвокат Йорданов

Неизпълнението на това задължение винаги представлява нарушение.

При наличие на проблеми от подобен характер е желателно да се консултирате с подходящ адвокат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu