Административни Наказания Митница Адвокат Йорданов

Валидни ли са общите правила за налагане на административни наказания в производството по ДОПК?

При налагане на административни наказания в производството по ДОПК са валидни общите правила характерни за административно-наказателното производство.

При налагане на административни наказания се засягат основни права и интереси на задължените лица. За да се осъществява законосъобразното тази дейност, тя следва да се извършва при спазване на определени принципи, ред и срокове.

По реда на ЗАНН се извършва и установяване на административно нарушение по ДОПК, издаването на наказателно постановление, както и неговото обжалване.

Различното е, че актовете за установяване на административни нарушения по ДОПК се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на АП, по реда на ДОПК.

При установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по ДОПК, се прилагат няколко основни принципа:

 • За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му
 • Когато до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, се прилага по-благоприятната за нарушителя
 • Актове за установяване на административни нарушения се съставят само от определените от общия закон длъжностни лица. Административни наказания се налагат от изрично посочените в същия закон органи
 • Процедурата по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания е правно регламентирана. Последица от неспазването й води до отмяна на наказателно постановление в производството по оспорване на административни актове

Какви реквизити трябва да съдържат документите за налагане на административни наказания по ДОПК?

Такова обезщетение е предвидено, при положение че има действащ трудов договор между работник и работодател. Съществуват обаче причини от здравословен характер които не позволяват на работника да полага труд на досега заеманата длъжност. В този случай трудовото право предвижда обезщетение за работника в следните случаи:

 • Работникът трябва да има трудов стаж минимум пет години в предприятието на работодателя.
 • Работникът да не са се възползвали от подобна компенсация през последните  5 години.
Административни Наказания Текст Адвокат Йорданов

Трябва да се знае, че и двете условия трябва да са налице, за да се получи предвиденото в Трудовото право обезщетение.

Документите  съставени в административно-наказателното производство трябва да съдържат определени реквизити. Освен това акта за установяване на административни нарушения трябва да има определеното от закона съдържание.

Добре е да се знаят някои характерни особености за това призводстово:

 • Органът неможе да наказва нарушител два пъти за едно и също нарушение
 • За извършените с едно деяние няколко административни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях;
 • Наказателните постановления трябва да съдържат предвидените в закона реквизити
 • На санкционираните лица се предоставя правото на възражения пред органа и на обжалване на наказателно постановление пред съд.

Как протича процедурата по налагане на административни наказания по ДОПК?

Общата процедура по ЗАНН предвижда няколко категории лица, които могат да отговарят за извършени нарушения:

 • Пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост
 • Лица навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си
 • Родители и попечители, които съзнателно са допуснали извършване на административни нарушения от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение.

Административно-наказателната отговорност по правило е лична. В случаите на административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия и организации, е предвидена отговорност за две категории лица:

 • Работниците и служителите, които са ги извършили
 • Ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени

Отговорност не се носи, когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед. Необходимо условие е самата заповед да е дадена по установения ред и да съдържала очевидно за лицето нарушение.

ДОПК предвижда различни състави на административни нарушения, които бива:

 • Злоупотреба с данъчна и осигурителна информация
 • неиздаване на удостоверение в срок от длъжностно лице
 • Неприемане на декларация от служител на НАП, на който е възложено това задължение
 • Възпрепятстване на органите по приходите или публичните изпълнители при упражняване на техните правомощия
 • Извършване на незаконна ревизия
 • Недеклариране на имуществото от ревизираното лице по реда на ДОПК
 • Налагане на незаконен запор или възбрана от публичен изпълнител
 • Непредоставяне на информация при принудително изпълнение
Административни Наказания Протест Адвокат Йорданов

Как административно-наказващия орган определя санкциите за извършеното нарушение?

Наказанието се определя съобразно разпоредбите на ЗАНН и ДОПК, при спазване на границите за наказание, предвидено за съответното нарушение.

При определяне на наказанието се вземат предвид следните фактори:

 • Тежестта на нарушението
 • Подбудите за неговото извършване
 • Имотното състояние на нарушителя
 • Други смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства

Административно-наказващия орган неможе по свое усмотрение да налага административни наказания. В тази връзка органът неможе:

 • Да заменя предвидено за съответното нарушение наказание с по-леко по вид
 • Недопустимо е определяне на наказание под предвидения най-нисък размер на наказанията глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Целите поради които се налагат административни наказания са две:

 • Санкцията предупреждава нарушителят, насочвайки го към спазване на установения правен ред
 • Въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани

В ДОПК са предвидени следните административни наказания:

 • Глоба за физическите лица
 • Имуществена санкция изразяваща в заплащане на определена парична сума

Разликата между глоба и имуществена санкция е в това, че имуществената санкция е вид наказание, приложимо е единствено срещу ЮЛ.

Как се развива процедурата по налагане на административни наказания по ДОПК?

Административно-наказателнят орган се произнася по преписка по реда предвиден ЗАНН. Самото производство започва с издаването на акт за установяване на административно нарушение. Този акт трябва да съдържа реквизитите, посочени в ЗАНН и да не са изтекли предвидените давностните срокове.

Не се образува такова производство, ако акт за установяване на нарушение не е съставен в следните хипотези:

 • В продължение на три месеца от откриване на нарушителя
 • Изтекли са две години от извършване на нарушението на данъчното или валутното законодателство
Административни Наказания Закон Адвокат Йорданов
 • Изминала е една година от нарушението на осигурителното законодателство

Според действащото административно право в двуседмичен срок от подписването на акта за установяване на административното нарушение той се изпраща на наказващия орган. Освен акта се изпръща и придружително писмо, с което се прилагат възраженията и събраните доказателства.

След като изпълни задължението си да се произнесе по преписката органът налагаш наказание е длъжен:

 • Да върне акта на актосъставителя, ако установи, че не е бил предявен на нарушителя
 • Трябва да извърши проверка на акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост
 • Длъжен е да прецени възраженията и събраните доказателства
 • Следва да изясни спорните обстоятелства

Какво се случва след като органът се произнесе по преписката?

След произнасяне по преписката административно-наказващия орган има две възможности:

 • Когато случаят не е маловажен да издаде наказателно постановление, с което налага на нарушителя административно наказание.

Наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението и е установен нарушителя.

 • Прекратява преписката с мотивирана резолюция, когато установи следното:
  • деянието не е нарушение
  • нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител
  • деянието не може да се вмени във вина на лицето

Преписката следва да бъде прекратена дори при констатиране само на един от горепосочените елементи.

Когато има иззети вещи, те подлежат на връщане след приключване на административно-наказателното производство. Връщането става с акт на наказващият орган, с който се постановява и връщането.

Изключение се допуска, когато притежаването им е забранено, или вещите са били от тип бързо развалящи се и са станали негодни. В този случай се заплаща тяхната равностойност.

Органът може да наложи административно наказание в срок от един месец като срокът е инструктивен. Изтичането на този срок не погасяване правото на органа да издаде наказателното постановление.

Давностен е предвидения в закона шестмесечен срок в рамките на който органът може да издаде наказателно постановление. Този срок тече от датата на съставяне на акта за нарушение.

След изтичане на шестмесечния срок производството се прекратява,поради непроизнасяне от страна на органа.

Административни Наказания Летище Адвокат Йорданов

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu