Административна Принуда Бюро Адвокат Йорданов

Какво е административна принуда?

Административна принуда е вид държавна принуда, която се проявява, когато са изчерпани всички възможностите за доброволно изпълнение на дадено задължение. Административната принуда е едно неблагоприятно въздействие върху човешкото поведение, посредством намеса в сфери от битието на физическото лице.

Наличие на административна принуда предполага субектът да има задължение да се извърши нещо или да се въздържа от действие.

Принудата по своята същност е репресия основана върху негативно отношение на държавата към определено неправомерно поведение. Като способ за въздействие самата административна принуда има характерни особености:

 • Предприема се от страна на администрацията
 • Има за цел да се гарантира поведение, което е необходимо за осъществяване на държавното управление
 • Осъществява се чрез индивидуален административен акт

В действащото административно право са предвидени няколко вида административна принуда:

 • Принудителни административни мерки установени със закон, прилагани с индивидуален административен акт.
 • Административните наказания, които се налагат от определени органи и представляват реализация на санкцията в следствие на установена вина.

Съществуват три вида принудителни административни мерки:

 • Превантивни мерки имащи за цел е предотвратяване на административните нарушения.
 • Преустановителни мерки, които се прилагат при вече започнали неправомерни действия.
 • Възстановителни мерки, които се предприемат когато е налице вредоносен резултат и има извършени нарушения.

Съществува и процесуалната принуда, която има за цел да се обезпечи нормалното развитие на административното или съдебното производство.

Принудителните административни мерки се прилагат с индивидуални административни актове и за тях важат изискванията за законосъобразност на административните актове.

Административна Принуда Вода Адвокат Йорданов

Как се реализира административната принуда?

Самата административна принуда се реализира посредством ангажирането на административно-наказателната отговорност на нарушителя. Това се осъществява посредством налагане на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административно-правни задължения.

По този ред от самата администрация се прилагат намалени по размер санкции, които са от различен вид. Самото налагане става посредством административно-наказателни актове, които подлежат на обжалване пред съответния районен съд.

Допуска се и касационно обжалване, както и възобновяване на административно-наказателни дела в предвидените от закона случаи.

Принцип при реализирането на една административна принуда е административните нарушения и наказанията, които се налагат да бъдат правно регламентирани. Това означава те да са установени в правна норма още преди извършването им.

Самите санкции трябва да бъдат адекватни на нарушението и налагани само при виновно поведение на нарушителите.

Реализирането на една административна принуда предполага наличие на административно нарушение с характерните му белези:

 • Извършено с действие или бездействие
 • Въздейства негативно върху установения ред на държавно управление
 • Извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание
 • Налага се по административен ред
 • Свързано е с виновно неизпълнение или лошо изпълнение на определено административно задължение.

Какви са функциите на една административна принуда?

Функциите на тази принуда се осъществяват посредством ангажиране на административно-наказателната отговорност на нарушителите. Това е реализация на санкцията на административно-наказателната норма и води до негативни правни последици за нарушителя.

Осъществяването на административната принуда е наказателна мярка, израз на държавната репресия, налагана по административен ред.

Основен принцип при прилагане на административна принуда е всяко едно нарушение и съответстващото му наказание трябва да бъдат правно регламентирани.

Административна Принуда Затвор Адвокат Йорданов

Санкции трябва да бъдат адекватни на нарушението и да съответстват на степента на обществената опасност на деянието. Недопустимо е да се налагат две наказания за едно и също деяние. Административно-наказателната отговорност е лична и се прилага само заради проявена лична вина при извършване на наказуемото нарушение.

При налагане на административно наказване са възприети намалени по размер и различни по вид санкции. Най-разпространеното наказание е глобата, която не може да надхвърли определен размер.

Самото наказание се прилага от компетентния административен орган, за разлика от наказанията налагани за престъпление, където наказващ орган е съдът.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu