Административен Акт Министерство Адвокат Йорданов

Какво е административен акт?

Всеки един административният акт има определено място в  сферата на държавното управление и е неизменна част от гражданския оборот. Като изявление на орган на власт, един  административен акт е способ чрез който органите на изпълнителната власт изпълняват функциите си.

Понятието административен акт е родовото и се отнася за всички видове актове на администрацията независимо как са наименовани. Самите органи на изпълнителната власт издават следните актове:

  • Постановления
  • Правилници
  • Наредби
  • Инструкции
  • Заповеди

Чрез тези административни актове държавата посредством нейните органи осъществява изпълнително-разпоредителна дейност. Следователно всеки административен акт е властническо волеизявление, което непосредствено и едностранно поражда правните последици, към субектите към които е насочено.

Властническото волеизявление се изразява в това, че в административните актове липсва съгласуване на волите между страните в административното правоотношение. Когато е налице административен акт правните последици настъпват в следствие на самото волеизявлението направено от административния орган.

Волята на адресатите на акта няма значение за органа издал акт  на държавно управление. Издаденият административен акт проявява своето действие като поражда, изменя и прекратява едно административно правоотношение.

Какви са характерните белези на един административен акт?

Един от най-характерните белези на всеки административен акт е властническия характер на волеизявлението материализирано в него. Това е проявлението на  административната власт, която законът предоставя на органите на държавно управление.

Посредством властнически административен акт органите на държавата осъществяват изпълнително-разпоредителна си дейност. Властническите си правомощия на администрацията черпи посредством силата на закона и затова действията и са изцяло подчинени на него.

Затова административните актове издавани от администрацията са винаги подзаконови и представляват управленско решение, което е задължително за всички адресати на акта.

Административен Акт Документ Адвокат Йорданов

Административните органи, които изпълняват функции на държавно управление посредством административни актове са определени от Конституцията и законите на страната. Такива органи са:

  • Министерски съвет
  • Отделните министри и ръководители на ведомства
  • Областните управители
  • Кметове и органи на местно самоуправление

Всички тези органи на държавно управление са органите, извършват изпълнително-разпоредителната дейност в държавата посредством издаването на административен акт.

Освен изброените органи законът предоставя определени властнически правомощия в сферата на държавното управление, каквито се явяват съда и прокуратурата.

Властническото волеизявление съдържащото се в административния акт поражда едностранно промени, в правната сфера на субектите към които е насочено. Единственото изискване на закона това да се случи е административният акт да бъде издаден в съответствие с предвидения от закона ред.

Кога се проявяват последиците свързани с административното правоотношение?

Последиците от действието на един административен акт се проявяват веднага след като властническото волеизявлението достигне до адресатите си. Съгласието на засегнатите от административния акт физически и юридически лица е без значение за органа на власт.

Тази особеност на административния акт и волеизявлението в него е винаги налице, когато се възлагат задължения и когато се придобиват права. Тази особеност на акта е налице дори в случаите, когато определен административен акт е издаден от няколко органа на управление.

Посредством закона волята на административния орган изразена чрез акта предизвиква и установява предвидените в определена правната норма права и задължения.

Административен Акт Стрелки Адвокат Йорданов
  • Това обстоятелство обаче не е обвързано с вида на правоотношенията и последиците, които административният акт предизвиква. Правоотношенията и последиците от действието на акта са винаги отношения на власт и подчинение.

Правният ефект на всеки административен акт може да се прояви и в областите на действащото гражданско право.

Административните актове могат да засягат отношения свързани с:

Това се случва когато властническото волеизявление на органа едностранно ще възникнат и типичните за тези области на правото правни последици.

От друга страна, във всички случаи, когато става дума за т. нар. адм. актове с гражданско правни последици, последните винаги се предшестват и съпътстват от определени адм. правоотношения и последици, които гарантират и охраняват тяхното нормално проявление.

Налице ли е възможност за принудително изпълнение на предписаните в административния акт задължения?

Всеки административен акт чрез своето действие поражда определени правни последици в различни области на правото. Тези последици са тясно свързани с дейността на административните органи и са предизвикани от дейността на тези органи.

Поради тази причина законът предвижда, когато е необходимо, предписаните с административен акт последици да подлежат на принудително изпълнение. Това е друга съществена особеност на административния акт.

След като един административен акт бъде издаден предписаните с него отношения следват своето нормално развитие. Под такова развитие се разбира настъпването на същинските правни последици, които пораждат взаимни права и задължения.

Когато поради определени причини поведението на адресатите не кореспондира с поведението предписано в акта е налице възможност за принудително изпълнение. Това изпълнение има за цел да обезпечи създадените правоотношения и изпълнението на породените с акта права и задължения.

Държавната принуда се прилага от заинтересования административен орган по силата на властническите правомощия, които той притежава. Намесата на съда не е необходима, което е разликата със задълженията породени от действащото гражданско право.

Издаденият по надлежния ред административен акт се приема за годно изпълнително основание на създадените от него правни задължения.

Административен Акт Огън Адвокат Йорданов

Всеки административен акт, ако е издаден редовно, е задължителен за адресатите си. При неизпълнение може да бъде изпълнен принудително без намесата на друг държавен орган.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu