Кога имаме нужда от адвокат?

За възникването на един проблем са необходими секунди, но за да бъде този проблем разрешен или поправен понякога минават години. Затова ранното търсене на правна помощ, дори това да е консултация, намалява вероятността проблемът да се задълбочи или приеме неочаквана посока. За всеки конкретен случай е необходим подходящ адвокат.

Ситуациите които изискват намеса на адвокат са толкова разнообразни, че не могат (а и не е нужно) да бъдат изброени. Достатъчно е да се посочат най-често срещаните проблеми, с които обикновения човек може да се сблъска в ежедневието си:

 • Прекратяване на трудово правоотношение
 • Купуване или продажба на недвижимо имущество
 • Проблеми свързани с движимо имущество
 • Съдебни спорове от всякакъв правен характер
 • Задържане от органите на МВР и повдигане на обвинение
 • Инцидент, свързан с повреда на здраве или имущество
 • Промяна в семейно положение, свързано с развод или смърт
 • Изменение на финансовото състояние по различни поводи
 • Подвеждане под наказателна или административно-наказателна, отговорност и други

Как да намерим добър професионалист?

Намирането на подходящ адвокат, който да анализира задълбочено проблема и да даде насока за неговото разрешаване, понякога се превръща в трудна задача. Проблемът идва от Закона за адвокатурата, който забранява на адвокатите и техните дружества да извършват рекламна дейност. Затова намирането на точния за случая юрист се осъществява главно чрез препоръка от познат или чрез сайтове в интернет.

И двата способа крият своите рискове, защото и най-добрият адвокат не може да бъде компетентен във всички области на правото.

За да разреши случая, един адвокат не е достатъчно да има само креативно мислене, но понякога трябва и нестандартно такова. Доста от проблемите са свързани със структурите на съдебната система и администрацията, затова понякога се действа на ръба на закона. Той прави това, за да защити интересите на клиента, което често остава недооценено.

В повечето случаи разрешаването на проблема става в съда, където процесуалното поведение на адвоката в съдебната зала е решаващо.

Адвокат Правни Консултации

Консултации

Правни консултации се провеждат както в кантората, така и извън нея, или по имейл.

Адвокатски Правни Съвети

Правни съвети

Потърсете правен съвет още при възникване на проблем – изчакването със сигурност ще доведе до задълбочаване.

Адвокатски Дела

Дела

Кантората води дела от различни правни области: гражданско, наказателно и административно право.

Какво представлява адвокатската професия?

В различните държави тази дейност е уредена по различен начин, поради многообразието на правни норми и системи в различните държави. Правото като наука трудно позволява на отделния юрист да постигане цялостен практически опит обхващайки всичките  клонове на тази наука.

Практиката е наложила създаването на адвокатски дружества, за да може всеки случай, да е съобразен с опита на конкретния адвокат.

В страната съществуват както адвокатски дружества, така и адвокати на самостоятелна практика, които определят работата си, съобразно опита и знанията. Основна част от адвокатите в България практикуват в области на наказателно право или гражданско право, като понякога съвместяват и двете.

Действия на адвоката в съда

За да може да представлява клиента си пред съда, е необходимо адвокатът да бъде упълномощен от клиента който го ангажира. Клиентите му, макар и страни по спора – не е необходимо да присъстват на съдебните заседания, освен когато закона го изисква. Пред съда, той използва всички възможности и похвати позволени от закона, за да защити правата на страната, която го е упълномощила.

При разрешаване на проблем е необходимо да се ангажира адвокат, защото той познава както законите, така и процедурите пред съда. По принцип законът позволява страните сами да се представляват пред съда, когато считат че това не представлява трудност за тях. Непрофесионалния подход към проблемите, особено когато те са юридически, крие доста рискове, въпреки увереността на страната в собствените й възможности. В повечето случаи, тази самоувереност довежда до загуба на делото, особено ако срещу тях стои знаещ и опитен адвокат.

Действия на адвоката извън съдебната зала

Адвокатската работа в по-голямата си част е извън съда, защото е свързана с проучване и анализ на проблема на клиента. Самите проблеми са многообразни и от различно естество като например установяване на собствеността върху даден имот или имоти.

Проучването на един проблем и намирането на пътя за неговото решение е сложен процес, целящ да установи доста конкретни факти. Освен това не по-лесна задача е да се посочи правната квалификация и да се установи приложимия закон за конкретния проблем.

Адвокат Правни Консултации Дела

Сигурност в гражданския оборот

Хората имат нуждата от сигурност в гражданския оборот и това налага за разрешаването на проблемите им да се обърнат към адвокат. Това не се отнася само за съдебни дела, но и за всякакъв друг вид неприятности свързани със субектите на правото.

Освен че проучва проблема, адвокатската дейност е свързана и с изготвяне на документи, които се депозират пред съд или администрацията. Не е нужно всички действия да се вършат само от един юрист, важното е постигането на желания краен резултат. Някои адвокати избягват такава практика, като това става по лична преценка за съответния случай.

Опитния адвокат първо проучва делото в деловодството на съда, а след това се ангажира с устно или писмено становище по случая. Становището е професионалното мнение на на адвоката за разглеждания случай, но подлежи на промяна в зависимост от развитието на проблема.

Решението на проблема не зависи от адвоката, затова крайни становища или гаранции за изхода на делото са рядкост в практиката. От него не се очакват чудеса, а да положи необходимите усилия, за да защити адекватно интересите на клиента си.

На каква основа се градят отношенията между адвокат и клиент?

В основата на тези взаимоотношения са взаимното доверие, отговорностите и  добросъвестността. Ако клиентът лъже адвоката, той лъже себе си защото подвеждайки го, той на практика ще провали интересите си. В негов интерес е за изложи пред адвоката си всички обстоятелства и факти такива каквто са, за да получи адекватна защита. От своя страна юристът също има задължения към своите клиенти:

 • Да не поема работа, за която не се притежава необходимите знания и подготовка
 • Не поема ангажименти да представлява едновременно и двете страни по едно дело
 • Да притежава нужния опит
 • Трябва да консултира и съветва клиентите си в различни области на правото

Адвокатът предлага разнообразни услуги, но общото между тях е свързано с търсене на решения, за постигането на определен позитивен резултат.

Споделете проблемите си при нас и ние ще Ви помогнем да ги разрешите.
Доверете се на професионализма и опита!

Close Menu